Simple Mail ACCounting

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 5.0/5 - ‎2 ‎Phiếu

Đếm thư đã gửi qua Sendmail và lưu trữ dữ liệu trong PostgreSQL. Đặt hàng dữ liệu bằng IP, cho thời gian gửi thư đầu tiên và cuối cùng

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-08
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2011-08-08

Chi tiết chương trình