Indian Rupee Font

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 3.3/5 - ‎295 ‎Phiếu

Rupee.im đã phát triển một phông chữ bao gồm biểu tượng mới của Rupee Ấn Độ. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể gõ biểu tượng mới của Rupee bằng cách sử dụng phông chữ nhúng mới. Tải xuống phông chữ đặc biệt cho biểu tượng Rupee Ấn Độ. Bạn có thể dễ dàng cài đặt các phông chữ này trong máy tính của mình và nhập dấu rupee. Người phát triển chính của dự án này đã nghỉ hưu nhưng dự án vẫn còn sống.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản rupee-font đăng trên 2010-07-25
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản N/A đăng trên 2010-07-25

Chi tiết chương trình