Interface to Asterisk Manager 4.4

Giấy phép: Dùng thử miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 1.05 MB
‎Xếp hạng người dùng: 2.4/5 - ‎5 ‎Phiếu

Anami (Android Asterisk Manager Interface) là một giao diện để Asterisk, hệ thống điện thoại (www.asterisk.org). Phiên bản này sẽ cho phép bạn xem trạng thái của hệ thống của bạn bằng cách kết nối với giao diện quản lý dấu sao (AMI). Dấu sao 1.8 trở lên.

"Dấu hoa thị" là thương hiệu đã đăng ký của Digium Inc.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 4.4 đăng trên 2013-12-08
  • Phiên bản 0.8beta đăng trên 2011-01-29
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình