Gujarati Bible Offline 1.0

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 15.41 MB
‎Xếp hạng người dùng: 0.0/5 - ‎0 ‎Phiếu

Chúng tôi tự hào và hạnh phúc khi phát hành Kinh Thánh Gujarati trong iOS miễn phí. Ứng dụng này chứa cả "Cựu Ước" và "Tân Ước" ở Gujarati. Đây là nỗ lực đầu tiên của chúng tôi trong việc mang lại cho bạn Kinh Thánh ở Gujarati. Chúng tôi đã bao gồm một số tính năng như Bookmark, Tìm kiếm một câu thơ, Nhảy đến một chương khác từ một chương, chuyển sang một cuốn sách khác từ một cuốn sách, chia sẻ nội dung trên Facebook, Twitter, gửi câu đã chọn qua SMS, v.v. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng ứng dụng này sẽ làm bạn vui mừng. Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ thêm nhiều tính năng hơn trong các bản phát hành trong tương lai. Hỗ trợ chúng tôi bằng cách đánh giá ứng dụng.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 1.0 đăng trên 2014-06-29

Chi tiết chương trình