Kannada to English Dictionary 10.0

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 2.83 MB
‎Xếp hạng người dùng: 2.3/5 - ‎394 ‎Phiếu

Kannada từ điển tiếng Anh: Dịch bất kỳ từ Kannada sang tiếng Anh bằng KHANDBAHALE.COM Tải về kannada phổ biến nhất thế giới để từ điển tiếng Anh cho điện thoại dựa trên Android của bạn / Tablet ... Nó miễn phí!

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 8.0 đăng trên 2017-02-02
    tải nhanh và tìm kiếm ngoại tuyến
  • Phiên bản 3.0 đăng trên 2013-11-13
    tải và tìm kiếm nhanh
  • Phiên bản 2.0 đăng trên 2013-06-25
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật

Chi tiết chương trình