Python WebDAV Library 0.3.0

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: N/A
‎Xếp hạng người dùng: 5.0/5 - ‎1 ‎Phiếu

Dự án này nhằm mục đích cung cấp một thư viện phía khách hàng Python WebDAV hướng đối tượng dựa trên httplib tiêu chuẩn của Python và davlib của Greg Stein. Khách hàng phải hỗ trợ đầy đủ RFCs 4918 (đặc điểm kỹ thuật cơ bản), 3744 (kiểm soát truy cập), và 3253 (versioning)

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản Python%20WebDAV%20Library%20-%200.3.0 đăng trên 2010-10-08
    Một số bản sửa lỗi và cập nhật
  • Phiên bản Python WebDAV Library - 0.3.0 đăng trên 2010-10-08

Chi tiết chương trình