BlackHawk Web Browser 3.0.205

Giấy phép: Miễn phí ‎Kích cỡ tệp: 16.91 MB
‎Xếp hạng người dùng: 3.9/5 - ‎291 ‎Phiếu

BlackHawk Web Browser là một trình duyệt web hiệu quả, thân thiện với người dùng, mà không có bất kỳ sưng lên bên trong. Chúng tôi yêu thích trình duyệt web Chrome và Firefox, vì vậy chúng tôi cố gắng kết hợp tốt nhất tốc độ Chrome và chức năng thực tế của Firefox với nhau.

lịch sử phiên bản

  • Phiên bản 3.0.205 đăng trên 2015-05-05
    Cập nhật công cụ hiển thị mới nhất.
  • Phiên bản 1.0.195 đăng trên 2011-03-09

Chi tiết chương trình

Eula

EULA - Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

Thỏa thuận cấp phép Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép này (&Giấy phép&báo giá;) trước khi cài đặt Trình duyệt Web BlackHawk (&Phần mềm"). Bằng cách cài đặt và sử dụng Phần mềm mà bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của Giấy phép này. Này Giấy phép cấu thành toàn bộ thỏa thuận liên quan đến Phần mềm giữa Bạn và NETGATE Technologies s.r.o., với chỗ ngồi tại Tajovskeho 8, 971 01 Prievidza, Cộng hòa Slovakia đăng ký tại Thương mại Đăng ký của Tòa án Quận Trencin Phần Sro, Chèn số 17325 / R, BIN: 36 710 881. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, ngay lập tức gỡ cài đặt Phần mềm. Thuật ngữ & Phần mềm&trích dẫn; bao gồm, và các điều khoản và điều kiện này cũng áp dụng cho bất kỳ cập nhật, sửa đổi nào và nâng cấp lên Phần mềm mà bạn có thể nhận được. I. Giấy phép Phần mềm này được cung cấp như phần mềm miễn phí và miễn phí. Phần mềm miễn phí có thể được sử dụng bao nhiêu lần bạn muốn, trong thời gian dài như bạn muốn. Bạn có thể sao chép và phân phối các bản sao của chương trình này được cung cấp rằng bạn giữ thông báo bản quyền này và tuyên bố từ chối bảo hành còn nguyên vẹn. Bạn không được tính tiền hoặc phí cho sản phẩm phần mềm cho bất kỳ ai ngoại trừ để trang trải chi phí phân phối. Người giữ bản quyền có quyền để phân loại lại phần mềm này như là một sản phẩm phi phần mềm miễn phí vào một ngày sau đó (tức là phần mềm chia sẻ thuộc phạm vi công cộng). Làm như vậy sẽ không sửa đổi giấy phép thỏa thuận về các tập tin thực thi được phân phối trước đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, cầm cố, cho thuê, cho thuê hoặc chia sẻ các quyền của quý vị theo Giấy phép này trừ khi có văn bản trước sự cho phép của NETGATE Technologies s.r.o. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sửa đổi, điều chỉnh hoặc dịch, hoặc tháo rời, dịch ngược, kỹ sư đảo ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Phần mềm. BlackHawk Web Browser dựa trên Sourcecode của Chromium.org án. Bản quyền 2010, Các tác giả Crom. II. Quyền Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm và Tài liệu (&Sản phẩm được cấp phép&) là các sản phẩm độc quyền của NETGATE Technologies s.r.o. được bảo vệ theo luật bản quyền của Cộng hòa Slovakia, bản quyền quốc tế luật pháp và hiệp ước và được tiết lộ cho bạn bởi NETGATE Technologies s.r.o. trong sự tự tin. Bạn sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ Sản phẩm. III. Quyền sở hữu Phần mềm này được cấp phép, không được bán, cho Bạn để sử dụng của bạn chỉ theo điều khoản của Thỏa thuận này, và NETGATE Technologies s.r.o. bảo lưu tất cả quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn. Bạn sở hữu các phương tiện truyền thông, nếu có, trên đó phần mềm được ghi lại, nhưng NETGATE Technologies s.r.o. giữ lại quyền sở hữu tất cả các bản sao của Chính Phần mềm. IV. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành Phần mềm này được cung cấp cho Bạn & Như Is" và NETGATE Technologies s.r.o. và các nhà cung cấp và người cấp phép của mình rõ ràng từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm và đại diện của bất kỳ loại nào liên quan đến bất kỳ chủ đề của Thỏa thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo hành nào không vi phạm, tiêu đề, sự thích hợp cho một mục đích, chức năng cụ thể hoặc khả năng thương mại, cho dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định. Không có miệng hoặc thông tin bằng văn bản hoặc lời khuyên được đưa ra bởi NETGATE Technologies s.r.o., nhân viên, nhà phân phối, đại lý hoặc đại lý của mình sẽ tăng phạm vi của các bảo đảm trên hoặc tạo ra bất kỳ bảo đảm mới nào. V. Bảo hành Chương trình này được cung cấp & như là & không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu suất của chương trình là với bạn. Chương trình có nên chứng minh khiếm khuyết, bạn giả định chi phí của tất cả các dịch vụ cần thiết, sửa chữa hoặc sửa chữa. Trong mọi trường hợp, bất kỳ chủ sở hữu bản quyền nào sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về các thiệt hại, bao gồm bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất dữ liệu hoặc dữ liệu được hiển thị không chính xác hoặc tổn thất duy trì của quý vị hoặc bên thứ ba hoặc sự thất bại của chương trình để vận hành với bất kỳ chương trình nào khác). VI. Giới hạn trách nhiệm pháp lý Bất kể có bất kỳ biện pháp khắc phục nào được quy định trong tài liệu này không mục đích hay cách khác, trong bất kỳ trường hợp nào NETGATE Technologies sẽ s.r.o. hoặc nhà cung cấp chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất, gián đoạn kinh doanh, hoặc các hoạt động đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả khác thiệt hại của bất kỳ loại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Phần mềm hoặc bất kỳ dữ liệu nào được cung cấp, ngay cả khi NETGATE Technologies s.r.o. có được thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại như vậy và liệu hoặc không mất mát hoặc thiệt hại như vậy có thể thấy trước được. VII. Chấm dứt Thỏa thuận có hiệu lực khi Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện thỏa thuận này bằng cách mở, cài đặt, sử dụng, truy cập hoặc thao tác phần mềm (&ngày có hiệu lực&), và Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi thông báo cho Bạn nếu Bạn vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý khi chấm dứt ngay lập tức phá hủy Phần mềm và tất cả các bản sao của phần mềm đó. VIII. Hoạt động rủi ro cao Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm không nhằm mục đích sử dụng với bất kỳ rủi ro cao hoặc hoạt động trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, du lịch hàng không hoặc không gian, xây dựng kỹ thuật hoặc thiết kế kết cấu, nhà máy điện thiết kế hoặc vận hành, hỗ trợ sự sống hoặc các hoạt động y tế khẩn cấp hoặc sử dụng, và rằng NETGATE Technologies s.r.o. không bảo hành và sẽ không có trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng Phần mềm nào trong bất kỳ rủi ro cao nào hoặc các hoạt động trách nhiệm nghiêm ngặt. Tất cả các câu hỏi liên quan đến thỏa thuận cấp phép này xin vui lòng chuyển tiếp đến NETGATE Technologies s.r.o., Tajovskeho 8, 971 01 Prievidza, Cộng hòa Slovakia hoặc bằng e-mail cho [email protected]. IX. Giấy phép phần mềm dự án Chromium Phần mềm Chromium và mã mẫu do Google phát triển được cấp phép theo giấy phép BSD. Các phần mềm khác có trong bản phân phối này được cung cấp theo các giấy phép khác, như được liệt kê trong phần Phần mềm và Giấy phép đi kèm ở cuối trang này. Mã nguồn cho phần mềm có trong bản phân phối này có sẵn từ trang web Chromium. Đối với việc triển khai của bên thứ ba, chúng tôi đã cung cấp nguyên tắc về việc sử dụng hợp lý thương hiệu và phân bổ của Google. Giấy phép BSD Bản quyền 2010, Các tác giả Crom Tất cả các quyền được bảo lưu. Phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được phép với điều kiện là các điều kiện sau đây được đáp ứng: Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây. Việc phân phối lại dưới dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với việc phân phối. Cả tên của Google Inc. cũng như tên của những người đóng góp đều không thể được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP & NHƯ IS" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GƯƠNG MẪU HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MUA SẮM HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO RA KHỎI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. Bao gồm phần mềm và giấy phép Phần mềm của bên thứ ba sau đây được phân phối với Chromium và được cung cấp theo các giấy phép khác và / hoặc có nguồn có sẵn từ các địa điểm khác. Tên gói hàng Giấy phép bsdiff (bằng bsdiff) Giấy phép bảo vệ BSD bspatch (bpatch) Giấy phép bảo vệ BSD bzip2 (bzip2) Giấy phép BSD dtoa (dtoa) Giấy phép BSD Hunspell MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL Icu Giấy phép ICU Công ty CỔ PHẦN Giấy phép BSD Libjpeg (bằng 1988) giấy phép libjpeg libpng (libpng) giấy phép libpng tiếng libxml Giấy phép MIT libxslt (libxslt) Giấy phép MIT LZMA SDK Giấy phép ngoại lệ đặc biệt modp_b64 Giấy phép BSD Giao diện Mozilla với API Java Plugin MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL npapi (npapi) MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL nspr (nspr) MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL Nss MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL Pthreads cho win32 LGPL 2.1 (LGPL 2.1) Sqlite Phạm vi công cộng tiếng tlslite Phạm vi công cộng Lắp ráp V8 Giấy phép BSD Webkit BSD/LGPL 2/LGPL 2.1 WTL (bằng WTL) Giấy phép Cho phép của Microsoft Zlib giấy phép zlib